Ţinte strategice

  • formarea şi dezvoltarea unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii;
  • dezvoltarea autonomiei instituţionale, asigurarea şi optimizarea utilizării resurselor ;
  • eficientizarea actului educaţional prin creşterea rolului activităţilor extracurriculare pentru formarea complexă a personalităţii tinerilor;
  • compatibilizarea sistemului de educaţie din şcoală cu sistemul european şi stabilirea unui parteneriat durabil cu şcoli având acelaşi profil din ţară şi din ţări ale Uniunii Europene;
  • stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice;
  • identificarea modalităţilor de susţinere financiară a şcolii din surse extrabugetare;
  • integrarea şcolii în strategia comunitară (identificarea problemelor comunitare, analiza resurselor, elaborarea unor programe şi planuri concrete de rezolvare a problemelor, realizarea efectivă a acţiunilor şi evaluarea impactului programelor derulate asupra comunităţii);
  • promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale şi de sprijinire a elevilor din grupurile sociale defavorizate, respectiv a celor cu nevoi speciale;
  • crearea unui parteneriat social activ şi dinamic, bazat pe o legislaţie adecvată şi pe conştientizarea intereselor comune